Sprunglinks

Kopfzeile

Willkommen in der Einwohnergemeinde Baar
close

Kontakt

Schalteröffnungszeiten
  • Mo: 08.00 - 11.45 Uhr, 13.30 - 18.00 Uhr
  • Di-Fr: 08.00 - 11.45 Uhr, 13.30 - 17.00 Uhr

Gemeinde Baar
Rathausstrasse 6
6341 Baar

Anfahrtsweg/Map

Inhalt

Deca i omladina

Struèna služba Deca i omladina:

Cilj stuène službe Deca i omladina ima za cilj unapreðenje kvaliteta života dece i mladih u opštini. Služba inicira i podržava razlièite procese unapreðenja i senzibilizacije mladih u razlièitim oblastima njihovog samoostvarivanja. Ona takoðe daje pojedincima i grupama moguænost uèestvovanja u kreiranju tih procesa ili njihovoj promeni.

Struèna služba ima za zadatak razvijanje liène odgovornosti i identiteta kod dece i omladine kao i omoguæavanje njihove bolje socijalne povezanosti. Služba nudi deci i mladima razlièite vidove podrške i jednu struènu orijentaciju koja ostavlja slobodu da sami razvijaju sopstveni sistem vrednosti na najbolji moguæi naèin. Ona animira mlade i decu u njihovim sopstvenim aktivnostima i omoguæava potrebnu infrastrukturu i novac za to.

www.fkjbaar.ch

Udruženja:

U opštini Bar postoje razlièita udruženja. Na dole navedenoj strani možete naæi nešto odgovarajuæe za Vas.
www.baar.ch/de/kulturfreizeit/vereinsliste/

Igraonice, grupe za igru:

Razlièite igraonice nude deci uzrasta izmeðu 2,5 – 4 godine moguænost da steknu odreðena iskustva. Deca uèe pre svega, kako da se u okviru jedne grupe vršnjaka ponašaju. Oni zajedno igraju, sviraju, boje i pevaju.

www.baar.ch/kind/13856

Grupa „Uèenje nemaèkog prièinjava zadovoljstvo“ je posebna ponuda za decu koja obuhvata ciljano uèenje nemaèkog jezika kao drugog jezika pored maternjeg.

Spielgruppe "Deutsch macht Spass" - Flyer
Spielgruppe "Deutsch macht Spass" - Anmeldeformular

Meðunarodni "Krabbeltreff":

Interkurtularni projekat Krabbeltreff Plus („puzeæi sastanak“) nudi prostor za jedno neobavezno zajednièko druženje. Sa decom se zajednièki peva i igra. U okviru ovog projekta možete videti sa koliko puno smisla se mogu deca zabaviti. Kratke informacije o temama vaspitanja i zdravlja nalaze se takoðe u okviru ovog programa. Roditelji kojima je maternji jezik jedan strani jezik mogu svoja znanja ofizijelnog jezika na ovom sastanku produbiti. Projekat je finansiran od kantona Zug.

www.elternbildungzug.ch/events/108/interkultureller-krabbeltreff-plus/

Škola:

Sve informacije u vezi škola možete pronaæi na strani:
www.schulen-baar.ch/de/

Mizièka škola:

Muzièka škola Bar ima jednu bogatu ponudu. Važne informacije možete pronaæi na internet strani Muzièke škola Bar:
www.musikschule-baar.ch/de/

Mesta (parkovi) za igru:

U opštini Bar postoje brojna oficijelna odnosno javna mesta za igru:
www.robi-baar.ch

MUNTERwegs – jedan mentorski program:

Mentori i mentorke se brinu odnosno prate decu migranata ili decu iz socijalno ugroženih švajcarskih porodica oko osam meseci u delu dana koji se odnosi na njihove slobodne aktivnosti (slobodno vreme).

Bliže informacije o ovom projektu možete naæi:
www.munterwegs.eu

Struèna služba kantona Zug „Punkto omladina i deca“:

Struèna služba „Punkto omladina i deca“ obuhvata višestruku ponudu u oblasti zaštite dece, unapreðenja i razvoja mladih, savetovanja mladih, porodica, oèeva i majki. Više informacija na strani:

www.punkto-zug.ch

Pro Juventute:

Pro Juventute je služba koja se zalaže za zadovoljavanje potreba dece i mladih u Švajcarskoj kao i ostvarivanje njihovih prava. Ova služba pruža pomoæ u hitnim sluèajevima, nudi socijalne usluge i pomaže mladima i deci u njihovom liènom razvoju. Rad ove službe usaglašen je sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o deèjim pravima.

Više informacija o ovoj službi možete naæi na strani:
www.projuventute-zg.ch/