Sprunglinks

Kopfzeile

Willkommen in der Einwohnergemeinde Baar
close

Kontakt

Schalteröffnungszeiten
  • Mo: 08.00 - 11.45 Uhr, 13.30 - 18.00 Uhr
  • Di-Fr: 08.00 - 11.45 Uhr, 13.30 - 17.00 Uhr

Gemeinde Baar
Rathausstrasse 6
6341 Baar

Anfahrtsweg/Map

Inhalt

வளர ந தோர

ஈணைவாககல கலவி: சுக மாநிலததில வாழும உஙகளுககு நிதிஇ சமுகஇ சடட விடயஙகளிலும புதிய சமுகத தொடரபுகளிலும ஆரவமுணடானால தொடரபு கொளளுஙகள. டொசஇ ஆஙகிலமஇ போரததுககீச மொழிகளில ஈணைவாககல கலவியில வாழககைஇ வதிவிடமஇ வேலைஇ கலவி போனற விடயஙகளைக கறகலாம. www.baar.ch/de/kulturfreizeit/vereinsliste வேலை: புறோ ஆரபைட நிலையம தொழில தேடுதலஇ சுயவிபரககோவை மறறும விணணபபம எழுதுதல எனபவறறிலும டொசஇ கணணி மறறும விணணபபம எழுதுதல கலவியிலும உதவிகளை வழஙகுகிறது: www.proarbeit-zug.ch பெணகளுககான வடட மேசை: ஈது பல பரிசுகளைப பெறறஇ சடட அனுமதி பெறறஇ நாடு முழுவதிலும நடைமுறையிலுளள முறபாதுகாபபு ஆரோககிய முனனேறறத திடடமாகும. 1996 ஆம ஆணடிலிருநது சுவிசின பல பகுதிகளில வெறறியாக நடததபபடுகிறது. வருடாநதம 8000 ககும மேறபடட பெணகள சுவிசிலும லிகரனஸரைன பகுதிகளிலும பஙகுகொளகிறாரகள. புலம பெயரநத பெணகளின அனுபவஙகளை ஈணைபபதுடன வளரபபுஇ நாளாநத வாழககைஇ ஆரோககியம போனற விடயஙகள கலநதுரையாடபபடுகினறன. குழுவில சநதிககும ஒவவொரு பெணகளும தமது நணபிகளின குழுககளை உருவாககுவதனால வளைபபினனல முறையில குழுககள வளருகினறன. ஈக குழுககள தமது தாயமொழியிலுமஇ டொச ஆஙகிலம மறறும பிரானசிய மொழியிலும நடைபெறுகினறன. www.femmestische.ch சுக மாநிலததில பலமொழிகளிலும: www.eff-zett.ch/fachstellen/elternbildung/femmestische.php