Kopfzeile

Willkommen in der Einwohnergemeinde Baar
close

Kontakt

Schalteröffnungszeiten
  • Mo: 08.00 - 11.45 Uhr, 13.30 - 18.00 Uhr
  • Di-Fr: 08.00 - 11.45 Uhr, 13.30 - 17.00 Uhr

Gemeinde Baar
Rathausstrasse 6
6341 Baar

Anfahrtsweg/Map

Inhalt

<RAW>Çocuklar ve gençler</RAW>

Çocuk ve Gençlik Uzmanlýk Merkezi:
Çocuk ve Gençlik Uzmanlýk Merkezi’nin amacý, bölgedeki tüm çocuk ve gençlerin yaþam kalitesini arttýrmak. Bu konuda gençleri duyarlý hale getirmek için çalýþmalarý baþlatýr ve gençlerin bu konuyla ilgilenmesini saðlayan giriþimleri destekler. Tek tek kiþilere ve gruplara bu çalýþmalara þekil verme ve deðiþtirme olanaðý saðlar.

Çocuk ve Gençlik Uzmanlýk Merkezi, çocuklarýn ve gençlerin hem kimlik ve sorumluluk bilincinin geliþimini hemde birbirleriyle olan sosyal iliþkilerini güçlendirir. Çocuklara ve gençlere kendilerine yön verecekleri ve kendi deðerlerini geliþtirebilecekleri ortam saðlar. Onlarýn kendi faaliyetlerini teþfik eder ve gerekli altyapý ve mali kaynaklarý saðlayarak destekler.

www.fjkbaar.ch

Dernekler:
Baar Belediyesinde deðiþik alanlarda (spor, müzik. Kültür) aktif olan dernekler var. Dernekler listesinde size uygun bir hizmet bulabilirsiniz.:

www.baar.ch/vereinsliste/

Oyun gruplarý:
Oyun grubu „„Deutsch macht Spass“ (almanca eðlencelidir) almancayý ikinci dil olarak öðrenen çocuklar için bir hizmet olup, çocuklarýn almanca öðrenmesine yardým eder.
Spielgruppe "Deutsch macht Spass" - Flyer/
Spielgruppe "Deutsch macht Spass" - Anmeldeformular/

Uluslararasý emekleyen çocuklar buluþmasý:
Kültürler arasý emekleyen çocuklar buluþmasý sizlere rahat bir ortamda buluþma olanaðý saðlýyor. Çocuklarla birlikte oynayýp, þarkýlar söyleniyor. Siz, çocuðunzu en iyi nasýl meþgul edebileceðiniz konusunda deneyimler elde ediyorsunuz. Saðlýk ve çocuk eðitimi konularýnda verilen kýsa bilgilerde proðramda yer alýyor. Göçmen aileler, dil bilgilerini geliþtirebilirler.
Zug Kanton’u saðlýk dairesi tarafýndan maddi olarak desteklenmekte.

www.elternbildungzug.ch/events/108/interkultureller-krabbeltreff-plus/

Okul:
Baar’da bulunan okullarla ilgili bütün bilgileri bulabilirsiniz:

www.schulen-baar.ch/de/

Müzik Okulu:
Baar Müzik Okulu geniþ hizmet sunuyor. Müzik Okulu internet sayfasýnda tüm önemli bilgileri bulabilirsiniz:

www.musikschule-baar.ch/de/

Oyun Alanlarý:
Baar’da, kamuya açýk çeþitli oyun alanlarý bulunmakta: www.robi-baar.ch

MUNTERwegs – kuþaklararasý rehberlik proðramý:

Rehberler, göçmen kökenli çocuklara veya sosyal destekten yoksun olan Ýsviçreli ailelerin çocuklarýna 8 ay boyunca, boþ zamanlarýnda eþlik etmekte.

Proje hakkýnda daha fazla bilgiyi internet sayfasýnda bulabilirsiniz www.munterwegs.eu

Zug Çocuk ve Gençlik Uzmanlýk Merkezi:
Zug Çocuk ve Gençlik Uzmanlýk Merkezi, çocuk koruma, gençliðin teþviki, gençlik – aile danýþmanlýðý, anne ve baba danýþmanlýðý alanýnda çok çeþitli hizmetler sunmakta. Daha fazla bilgiyi internet sayfasýnda bulabilirsiniz:
www.punkto-zug.ch

Pro Juventute:
Pro Juventute, çocuklarýn - gençlerin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý, çocuk ve gençlerin haklarýnýn Ýsviçre’de uygulanmasý için çalýþma yürütmekte. Acil durumlarda yardým etmekte, sosyal hizmetler sunmakta - cocuklarý ve gençleri kiþisel geliþmelerinde teþvik etmekte. Pro Juventute, Birleþmiþ Milletler Çocuk Sözleþmesi'nin ilkelerine baðlý olarak çalýþmakta.

Hizmet hakkýnda daha fazla bilgiyi internet sayfasýnda bulabilirsiniz:
www.projuventute-zg.ch/